• A+

  • A

  • A-

Om Storåsen vindpark

RES planerar en vindkraftspark vid Storåsen i Ånge kommun. Storåsens utredningsområde är till stora delar utpekat som lämpligt för vindkraft i Ånge kommuns tillägg till översiktsplan samt utpekat riksintresse för vindbruk. RES lämnade 2017 in en tillståndsansökan som senare drogs tillbaka eftersom Ånge kommun 2018 beslutade att ta en time-out som innebar att inga nya eller pågående vindkraftsprojekt varken skulle tillstyrkas eller avstyrkas. Time-outen hävdes under hösten 2019.

RES bedömer att området har god vindpotential för vindbruk och har efter time-outens upphörande därför fortsatt undersöka förutsättningarna för vindkraft vid Storåsen. Samrådsprocessen genomfördes under våren 2020. Såväl nya som kompletterande utredningar har genomförts under 2020 och Q1 2021.

Storåsen skickade in en ny tillståndsansökan hösten 2022 med 24 vindkraftverk på totalhöjden 240m. Länsstyrelsen har skickat tillbaka några kompletteringspunkter som skall lämnas in senast 30 november 2023.

Projektet fick 10 juni 2024 tillstyrkan av Ånge kommun på kommunfullmäktige.

Vidare kommer Miljöprövningsdelegationen (MPD) fortsätta granska ärendet och besluta om tillståndsansökan får godkänt.

Projekteringsofferten om 150 MW från nätägaren Ellevio innebär att Storåsen vindpark kommer att kopplas på samma ledning som OX2:s projekt Klevberget

Tidslinje tillståndsansökan

  • Oktober 2022 lämnades tillståndsansökan för Storåsen vindpark in till Länsstyrelsen.
  • I mars 2023 återkom Länsstyrelsen med en kompletteringsbegäran med inlämningsdatum 5 maj 2023. En av de begärda kompletteringarna avsåg fladdermusinventering.
  • En fladdermusinventering kan endast göras en viss period under året och på grund av detta ansökte RES om förlängt inlämningsdatum till sista november 2023 för att hinna få in den fullständiga rapporten.
  • Länsstyrelsen beviljade nytt inlämningsdatum 30 november för att skicka in alla kompletteringsupgifter.
  • Storåsen får tillstyrkan av Ånge kommun under Kommunfullmäktige 10/6-2024.
  • Miljöprövningsdelegationen (MPD) fortsätter granska ärendet för att besluta om tillståndsansökan får godkänt.