• A+

  • A

  • A-

Om Storåsen vindpark

RES planerar en vindkraftspark vid Storåsen i Ånge kommun. Storåsens utredningsområde är till stora delar utpekat som lämpligt för vindkraft i Ånge kommuns tillägg till översiktsplan samt utpekat riksintresse för vindbruk. RES lämnade 2017 in en tillståndsansökan som senare drogs tillbaka eftersom Ånge kommun 2018 beslutade att ta en time-out som innebar att inga nya eller pågående vindkraftsprojekt varken skulle tillstyrkas eller avstyrkas. Time-outen hävdes under hösten 2019.

RES bedömer att området har god vindpotential för vindbruk och har efter time-outens upphörande därför fortsatt undersöka förutsättningarna för vindkraft vid Storåsen. Samrådsprocessen genomfördes under våren 2020. Såväl nya som kompletterande utredningar har genomförts under 2020 och Q1 2021. RES avser lämna in en ny tillståndsansökan under Q2 2021.

Projekteringsofferten om 150 MW från nätägaren Ellevio innebär att Storåsen vindpark kommer att kopplas på samma ledning som Vattenfalls projekt Klevberget. Utifrån offerten och antal MW per vindkraftverk bedöms åtminstone ett tjugotal vindkraftverk bli aktuellt för vindpark Storåsen. Eftersom den maximala effekten ska fördelas på de båda vindparkerna och beroende på Klevbergets slutliga storlek kan vindpark Storåsen emellertid komma att uppgå till max 31 vindkraftverk.